مرکز تماس سایتال

توسط سایتال

1395/12/16 02:08

مرکز تماس

این سیستم علاوه بر اطلاع‌رسانی و پاسخگویی تماس‌ها، امکان مدیریت بر نحوه عملکرد اپراتورها، ارزیابی تنوع تماس‌ها و توزیع عادلانه تماس‌ها بین اپراتورها را نیز مهیا می‌نماید کنترل کار ونحوه پاسخگویی اپراتورها، ارائه اطلاعات صحیح توسط اپراتور، رسیدگی به شکایات تماس گیرندگان بر اساس مدارک مستدل، ارائه گزارشات مدیریتی از نحوه کار سیستم واپراتورها ،ارائه اطلاعات وسیع تر توسط سیستم به طور 24 ساعته ،ارائه آمار صحیح از موضوعاتی که به آنها ارائه می شود ،تعریف اپراتور به تعداد دلخواه ،دسته‌بندی اپراتورها در گروه‌های تخصصی ،توزیع عادلانه تماس بین اپراتورها بر حسب تعداد یا مدت زمان ،فعال یا غیرفعال کردن اپراتورها توسط کاربر ارشد ،انتقال تماس به اطلاع‌رسانی گویا توس